Elektronsko vročanje

Iz Upravna-svetovalnica

Skoči na: navigacija, iskanje

Vsebina

Zadeva: Elektronsko vročanje

Datum odgovora: 31. 5. 2009


Vprašanje:

Kdaj moramo vročati elektronsko?

Odgovor:

Vročanje se lahko opravi fizično ali elektronsko, kot to določa 83. člen ZUP. ZUP v svojem 86. členu (86. člen ZUP) določa, da se vročitev po elektronski poti opravi preko informacijskega sistema pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje dokumentov po elektronski poti kot svojo dejavnost. Ta informacijski sistem samodejno pošlje naslovniku elektronsko sporočilo, v katerem navede, da se v informacijskem sistemu nahaja dokument in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Naslovnik dokument prevzame iz informacijskega sistema tako, da z uporabo kvalificiranega potrdila dokaže svojo istovetnost, elektronsko podpiše vročilnico in prenese dokument v elektronski obliki. Vročitev velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik podpiše vročilnico. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka.


Ločujemo osebno elektronsko vročanje in navadno elektronsko vročanje.Osebno elektronsko vročanje ureja 173. člen UUP. Dokument za osebno elektronsko vročanje odpremi javni uslužbenec, ki ima pooblastilo za vodenje ali odločanje v upravnem postopku, ali glavna pisarna in ga posreduje informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. 180. člen UUP tudi navaja, katere podatke mora vsebovati elektronska vročilnica: naziv in sedež pravne ali fizične osebe, ki opravlja dejavnost vročanja kot registrirano dejavnost, številko dokumenta, navedbo prejemnika in njegov naslov, datum in čas vročitve. Elektronsko vročilnico morata z varnim elektronskim podpisom podpisati naslovnik in informacijski sistem pravne ali fizične osebe, ki opravlja vročanje. Sporočilo o prispelem dokumentu za vročitev v elektronski obliki mora vsebovati opozorilo, ki naslovnika obvešča, da je bil določenega dne v njegov varni elektronski predal vložen dokument, ki ga je po Zakonu o splošnem upravnem postopku potrebno vročiti osebno.
Navadno elektronsko vročanje določa 180. a člen UUP. Navadno elektronsko vročanje se opravi, če ima stranka odprt varni elektronski predal ali se je z elektronsko vlogo obrnila na organ, razen če zahteva vročitev po fizični poti. Dokumenti se pošiljajo v varni elektronski predal oziroma na elektronski naslov, ki ga sporoči stranka ali ga drugače ugotovi organ oziroma s katerega stranka pošlje vlogo. Če tehnične možnosti dopuščajo, se dokumenti, ki se vročajo na ta način, podpišejo z varnim elektronskim podpisom organa, če s predpisi ni določeno drugače.

Upravna svetovalnica je študentski projekt. Glede odgovornosti za vsebino glej Politiko zasebnosti in Zanikanje odgovornosti.

Želite podati svoje mnenje:

Ime (obvezno):

Komentar: